Fra repræsenteret virkelighed til selvstændig billede

"Hvis en høne skulle male ville den male ved at kaste sine fjer",siger den franske psykoanalytiker Jacqes Lacan.Et fotografi maler tilsvarende med selve den virkelighed den registrerer.dvs.tingene.Når et fotografi "maler" kaster det virkeligheden bort,ligesom hønen kaster sine fjer.Det fotografiske billede der opstår er m.a.o en overskridelse af den registrede virkelighed.

Det er det grundforhold Arne Rasmussens fotografiske arbejder tager udgangspunkt i,nemlig at "fotografi er en malen med virkeligheden ved netop at kaste den samme virkelighed bort".Det fotografiske billedes æstetiske funktion gør virkeligheden til billedets horisontbaggrund. 
 
"Hvis der ikke var nogen virkelighed,var der ikke noget der hed fotografi,ligesom vi ikke kan fotografere de indre mentale billeder,siger Arne Rasmussen.Det fotografiske billede eksisterer som noget hinsides både det virkelige og det fiktive.Dette hinsides er det fotografiske billedes konkrete æstetiske funktion.

Det fotografiske billedes konkrete æstetiske funktion har sin egentid,
,eller billedtid,som den tid der varer sålænge beskueren engagerer sin virtuelle krop i dette billedrum.

Den revolterende kunstbegivenhed,som det fotografiske billede repræsenterer,er at beskueren af dette særlige objekt kaldet fotografiet på den ene side engagerer sin virtuelle krop i samme "virkelighedens sfære" som han fysisk befinder sig i og på den anden side engagerer han den samme virtuelle krop i det fotografiske billedes egenstændige billedrum.

I et digt lyder sætningen:at kærligheden er en lille sten,der ligger og ler i solen,og man leder forgæves,hvis man heri søger stenens arketypiske symbolik.Det samme gælder Arnes billeder.Tingene - de affotograferede genstande - er ikke symboler eller psykiske projektioner.De fotografiske billeder afdækker hver især det unikke øjeblik,hvor beskueren "ser" og i et nærmest forsvindende øjeblik stor billede og beskuer lige over for hinanden og ses.

Arnes fotografier er malerier af lysets sorte og hvide gevandter,hvis bølgen sender øjet ud på en odysse til de forføreriske toner af de virkelige tings fatale sirenesang.
 
 
 

From represented reality to independent image

 
"If a hen was to paint, it would do so by shedding its feathers", says the French psycho-analysist Jaques Lacan. Similarly, a photograph paints with the very same reality it records, that is, the things themselves. When a photograph "paints" it sheds reality like the hen sheds its feathers. The photographic image that emerges is, in other words, a transgression of the recorded reality. This is the basic condition Arne Rasmussen's photographic work is founded on, namely that "photography is painting with reality exactly by shedding reality itself". The aesthetic function of the photographic image makes reality the horizontal background of the image.
 
"Had there been no reality, there would be no photography, just like we can't photograph the inner mental feelings", says Arne Rasmussen. The photographic image exists beyond both the real and the fictive. This "beyond" is the concrete aesthetic function of the photographic image.
The concrete aesthetic function of the photographic image has its own time, or image-time, a time that lasts as long as the spectator engages his or her virtual body in this image-space.

The subversive art-event which the photographic image represents, is that the spectator of this particular object called a photograph, on one hand engages his virtual body in the same "sphere of reality" in which he is physically present, and on the other hand he engages the same virtual body in the independent image-space of the photographic image.

In a poem it is said: that love is a little stone which lies laughing in the sun, and that you look in vain, if in this you look for the archetypical symbolism of the stone. This is also true for Arne's pictures. The things - the objects photographed - are not symbols or psychological projections. The photographic images each uncover the unique moment, when the spectator "sees" and for an almost imperceptible instant image and spectator are face-to-face and meet.

Arne's photographs are paintings of the black and white drapes of light, the billowing of which sends the eye on an odyssey, accompanied by the seductive notes of the real object's fatal siren song.
 
Jens Terp MA (Philosophy)

Biography and CV

 
 
Arne Rasmussen (f. 1962 i Flensburg) er en sydslesvigs kunstfotograf. Han har boet i Danmark siden 1984 og fik sit gennembrud som kunstfotograf på Den Frie Udstillingsbygning i København i 1995.
Arne Rasmussen er bl.a. repræsenteret på Museet for Fotokunst i Odense og på Danmarks Fotomuseum i Herning.
 
 
Arne Rasmussen a Sydslesvigs Artphotographer, living in Denmark since 1984 - was born 1962 in Flensburg, Germany and got his breakthrough as an art photographer at "Den frie" exibition hall, Copenhagen 1995. Represented at Muset For Fotokunst, Odense (dk) and Danmarks Fotomuseum, Herning (dk)
 
 
CV
 
Gruppeudstillinger / Group exhibitions (udvalg):
 
Fotografisk Galleri, København
Museet For Fotokunst, Odense
Sydslesvigs kunstforening, Flensburg (D)
Den Frie,efterårsudstilling,København
"Fotografi und Video", Kunsthaus Am Moritzplatz,Berlin (D)
Billund Kunstforening, Billund
Møns Bank, Stege Møn, dk
Kunstudstilling Bøhmiske hal, Stege Møn, dk
"Den Gule Stald", Kalvehave, dk
Galleri Hestestalden, Præstø, dk
Galleri Lolland, Maribo, dk


Separatudstillinger / Solo exhibitions :
 
"Reflektioner", varte.dk (sammen med Berit Kyed, Maler)
"Karakter af et objekt",Reed Gallery, København
"Fotografiske Samtaler", Danmarks Fotomuseeum,Herning
"Fotografiske Samtaler", Galleri Krydsfelt,Århus
Fotogalleri, Staatliche Medienzentrale, Hamburg (D)
"Evident", Hvidovre Kunstbibliotek, Hvidovre
 
 
Publikationer / Publicatons:
Photonews.Zeitschrift Fuer Photografie,Hamburg
Hrymfaxe,kunsttidsskrift,Danmark

Repræsenteret / Representet:
Museet For Fotokunst,Odense
Danmarks Fotomuseum, Herning
 

Udstillinger/Exhibitions

 

News - Comming up
 
Bologna Exhibition
 
little treasures 2017
 
25 November - 7 December, 2017
 
 
Curated by Paola Trevisan,
Trevisian International Art
 

 
 
 
 
 
Galleri Lolland, Maribo:

26 August - 22 september
- Vernissage: Saturday d. 27 august

mere info:
www.facebook.com/gallerilolland/
 
Pictures from Vernissage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galleri Hestestalden, Præstø:

August 2017
Fernisering:
Fredag d. 4 august 17:30 - 19.

mere info:
www.galleri-hestestalden.dk/
www.facebook.com/gallerihestestalden/
 
 
 
 
 
Kommende udstillinger:
 
 
Fra tidligere udstillinger:
 
Kunstnetværket Møn i
"Den gule Stald" Kalvehave.
 
1 Juli - 28 Juli 2017.
 
Fernisering lørdag d. 1 juli
kl. 14-17.
 
KL 15:00 Åbningstale
borgmester Michael S. Larsen
 
Billeder fra Fernisering:
 
Foto: Chriistiina Nataliya Zahraz, Sydsjællands tidene
Kilde: Sydsjællands tidene 4 July 2017
 
 
"Den gule stald"
 
 
 
Udstilling Kunsthal varde
Fra udstilling "Reflektioner" i Kunsthal
vARTe i Varde.
 
Kunstudstilling Lions Stege
 
Stand 11, Kunstudstilling Bøhmiske
hal i Stege.
 
 
 
 
 
Webmobiler v/Arne Rasmussen | CVR: 36998814 | Balle Strandvej 3, 4771 Kalvehave - Danmark | Tlf.: 42302144